• எங்கள் 99% தயாரிப்புகள் 7 நாட்களுக்குள் வழங்கப்படுகிறது

  • விரைவு விநியோக முறை
  • பெரும்பாலான பொருட்கள் அன்றே விநியோகிக்கபடும்
 • நேரடி ஆதரவு

  • சிறப்பு தயாரிப்புகளுக்கான நிபுணர்கள்
  • இலவச சோதனை உபகரணங்கள்
  • விரைவு தொழில்நுட்ப ஆதரவு இணையம் வாயிலாகவும் நேரடியாகவும்
  • கருவிகள் பயிற்சி மற்றும் விற்பனைக்குப் பின் ஆதரவு

RECOMMENDED ITEMS

LR-W Series Self-Contained Full-Spectrum Sensor Catalogue

LR-W Series Self-Contained Full-Spectrum Sensor Catalogue
 • [File type]PDF:4.12MB

CV-X/XG-X Series Vision System with Pattern Projection Lighting Catalogue

CV-X/XG-X Series Vision System with Pattern Projection Lighting Catalogue
 • [File type]PDF:4.9MB

VHX-7000 Series Digital Microscope Catalogue

VHX-7000 Series Digital Microscope Catalogue
 • [File type]PDF:11.39MB

IV2 Series Vision Sensor with Built-in AI Catalogue

IV2 Series Vision Sensor with Built-in AI Catalogue
 • [File type]PDF:6.1MB

MD-X Series 3-Axis Hybrid Laser Marker Catalogue

MD-X Series 3-Axis Hybrid Laser Marker Catalogue
 • [File type]PDF:5.56MB

We guarantee 100% privacy – your information will never be shared.

Privacy Statement

Online Member Benefits

 • Instant product catalog and technical guide downloads
 • Seamlessly submit requests for pricing and demonstrations
 • One-time registration, unlimited access

Register

Step 1/3

We could not find an existing KEYENCE site account with the email address you entered. Please complete the registration form below in order to proceed. You will not need to complete this form again in the future.